දක්ෂ ගෘහණියක් තම ස්වාමිපුරුෂයාට වංචා කරයි

ඩැරිල් ඇගේ මිතුරියට ඇය හුදකලා සහ අඟුරු බව පිළිගනී, එබැවින් ඇය ඇයට සබැඳි පිරිමි පරිවාර සේවාවක් හඳුන්වා දෙයි. ඩැරිල් රහසිගත දහවල් මගුල් සැසියක් සඳහා Keiran හි පිළිගැනීමට වැඩි කලක් ගත නොවේ. ඇය කීරන්ගේ විදග්ධ කුකුළා මත කිහිප වතාවක් කම්මුල් කිරීමෙන් පසු ඇය සතුටු වේ.