ලතින් brunette ඉතා තදින් පුරවා ඇත

Jynx නිවසේ තනිව සිටින අතර රක්ෂණ නියෝජිතයෙකු පැමිණෙන බව පවසමින් ඇගේ සැමියාගෙන් ඇමතුමක් ලැබේ. ජින්ක්ස් නියෝජිතයාගේ වත්කම්වලින් ප්‍රයෝජන ගන්නා අතර ඔහුගේ කුකුළා ප්‍රමාණවත් නොවේ.