කර්ම Rx අසහනයට පත්වන විට වන සතෙකු මෙන් කෙඳිරිගායි

කර්ම Rx යනු ඇගේ අපතය කැමරාව මත දිගු කර ගැනීමට අලුත් වන නරක බබෙකි. ඇය සැමවිටම ගුද ගණිකාවක් වීමට සිහින මැවූ අතර දැන් ඇයට මාර්ගය පෙන්වීමට ජේම්ස් ඩීන් සිටී. ඇය වීදුරු ඩිල්ඩෝවකින් ඇගේ බූරුවා සූදානම් කර ඇගේ තද තෙත් පුකේ සහ රසවත් තනපුඩු සමඟ සෙල්ලම් කරයි. ඇය ඇගේ බූරුවා විවෘත කර එය තුළට දෘඪ කෝර් විදීමක් ගනී. ඔබේ ඇස් ඉදිරිපිටම මෙම දැරිය ගුද පෙම්වතියක් බවට පත් වනු බලන්න!