වැඩට යාමට පෙර සාරා වැන්ඩෙලාගේ සරාගී කාලය

සාරා වැන්ඩෙලා රැකියාවට යාමට ප්‍රමාද වන්නේ ඇගේ සැමියා ඇයට "මට මගුලක්" දෙන ආකාරය දකින විටය. ඇය නියමිත වේලාවට කාර්යාලයට නොපැමිණෙන බැවින් ඇය නැවත ඇඳුම් ගලවා තම සැමියාගේ දැඩි අස්ථියට කෙලෙව්වාය.

2022-03-15 05:59:30 3785 04:31
Tags :