බ්‍රිට්නි ඇගේ කට සහ අපතට තදින් කෙලවා ගනී

ඔවුන් පවසන්නේ ස්වර්ගයේ දී බ්‍රිට්නි පළමුවෙන් සිටින බවයි. Bejeweled සුන්දරත්වය විශාල වටයක් සහිත කුකුළා ගනී. ඔබ ස්වර්ගයේ විනාඩි තිහක් වෙළඳාම් කරන්නේ කුමක් ද?