උණුසුම් කිරිපිටි දුම් පානය කිරීම ඇගේ ලොක්කාට කෙලවීමකි

වෙරෝනිකා තම පරිගණකය සමඟ තනිව කාලය ගත කරන අතර, ඇය කැමති ආකාරයට ස්වයං වින්දනයේ යෙදීමට අවස්ථාව ලබා ගනී. ඇයට කම්මුතු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට හදිසියේම ඇගේ පරිගණකය කැටි වේ. එබැවින් ඇය ගැටලුව සමඟ කටයුතු කිරීමට කාර්මික සේවාවක් අමතයි. කෙයිරාන්, කාර්මික ශිල්පියා පැමිණ ඇගේ ගැටලුව ඇගේ කකුල් අතර ඇති බව සොයා ගන්නා අතර වෙරෝනිකා කුකුළාට කුසගින්නෙන් පෙළෙන අතර ඔවුන් නිවැරදි විසඳුම සොයා ගනී, එය මෙතෙක් සිදු වූ ලොකුම මගුලයි.