හොරා මිනිහා සිගරට් බොන උනු සිසුවාට කෙලෙව්වා

රොජර් ඔහුගේ ඉංග්‍රීසි ලිට් නිබන්ධනයට උදව් සඳහා ඔහුගේ අන්ධ මහලු මහාචාර්යවරයාගේ නිවසට යන විට, ඔහු මහාචාර්යවරයාගේ බිරිඳගෙන් අධ්‍යාපනය ලැබීමට අපේක්ෂා නොකරයි.