ඇගේ මේසය මත ඇණ ගැසූ විශාල ජෝගු සහිත අලංකාර ගුරුවරිය

පන්තිය ඉවරයි, නේතන් තාම පේපර් එක ඉවර කරනවා. ගැටලුව වන්නේ ඔහුගේ සරාගී මහාචාර්යවරයාට කෙටි, තද සායක් ඇති නිසා ඔහුට නැගී සිටීමට නොහැකි වීමයි. මහාචාර්ය රිචෙල්ට ඔහු ගැන හැඟෙන අතර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා ඔහුගේ ලිංගික පිපාසය ගැන සැලකිලිමත් වේ.