පෙම්වතියන් හතර දෙනෙකුගේ සමූහ ලෙස්බියන් ලිංගිකත්වය

සමීප මිතුරු මිතුරියන් හත් දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් ඔවුන්ගේ අවසාන මහා පිපිරුම් සති අන්තයේ එකට ගත කිරීම සැලසුම් කරයි. පොකුරේ සිටින එකම තනි සාමාජිකයා වන සාරා (පයිජ් ඕවන්ස්) ට ඇයගේම සැලැස්මක් ඇත: ඔවුන් සියල්ලන්ම පොළඹවා ගැනීම සහ කෙලවීම.