ක්‍රිස්ටි මැක් වෘත්තීය කුකුළෙක්

අනාගතයේදී, ඔබට හැසිරවිය හැකි සියලු සතුට ඔබේ ඇඟිලි තුඩු වලින් ලබා ගත හැකිය. ක්‍රිස්ටි මැක් ඇගේ හොලෝග්‍රෑම් තට්ටුවේ ඇගේ ප්‍රියතම මසාජ් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වේ. ඇගේ සිරුරට ඇගේ විශාල තනපුඩු ළංකර ගැනීමට සහ ඇගේ සමට තෙල් ගෑමට ශක්තිමත් අත් යුගලක් අවශ්‍යව ඇත. වැඩසටහන ඇගේ පාද අතර ඇඟිලි දුවන විට සහ ඇගේ ප්ලෂ් තට්ටම් ඉරිතැලීමට, ක්‍රිස්ටි ඉතා අංඟලනය වන විට ඇය ගැඹුරු සහ තෘප්තිමත් මගුලක් සඳහා විධානය ඇතුළත් කරයි.

2022-03-20 08:51:07 2518 05:11
Tags :