ටිෆනි ඩෝල්, ඩැනි ඩැනියෙල්ස් සහ ඈෂ් හොලිවුඩ් පටි සහිත ඩිල්ඩෝ සමඟ එකිනෙකාට කෙලවති

ටිෆනි ඩෝල්, ඩැනි ඩැනියෙල්ස් සහ ඈෂ් හොලිවුඩ් ලාස් වේගාස් හි වල් ලෙස්බියන් ත්‍රීසම් එකක් ලබා ගැනීම සඳහා සුඛෝපභෝගී කට්ටලයක් වෙන් කරති. යට ඇඳුම් ඇඳගත් දේවතාවියන් තිදෙනා එකිනෙකා සතුටු කිරීමට තම දිව, ඇඟිලි සහ සෙල්ලම් බඩු භාවිතා කරති.