එවර්ලි හේස් සහ සොෆියා ස්වීට් ඇඳේ හොඳින් කෙලවති

හොඳම යහළුවන් වන එවර්ලි හේස් සහ සොෆියා ස්වීට් නිදාගෙන සිටින විට එක් ගැහැණු ළමයෙකු a/c පහත් කිරීමට ගිය නමුත් එය හිර වී ඉක්මනින් මුළු නිවසම කැටි වේ. Stepdad's Nicky Rebel සහ Johnny Tattoo a/c එක සවි කිරීමට අපොහොසත් වන නිසා ඔවුන් ගොස් ඔවුන්ගේ දියණියන් සමඟ හුරතල් වන්නේ ඔවුන්ව උණුසුම්ව තබා ගැනීමට උපකාර කිරීමයි. හදිසියේම, ආවරණය යටතේ දේවල් සිදු වීමට පටන් ගනී, එබැවින් පියවරුන් හුවමාරු කර ප්‍රවාහය සමඟ යාමට තීරණය කරයි. උණුසුම්ව තබා ගැනීමට වඩා හොඳ කුමක්ද!