චෙරි හාදුව ඇගේ පුකේ සහ බූරුවේ එක් දැවැන්ත කළු ෂ්ලෝන්ග් එකක් ගනී

ඔබ ඔබේ ඇඳ සාදන්න, ඔබ එහි වැතිර සිටින්න යන කියමන ඔබ අසා ඇත. නමුත් ඇඳන් තිදෙනෙකුට ප්රමාණවත් විය නොහැකි බව කවුද කියන්නේ? චෙරිගේ මිනිසා ඇයට ඔහු සහ ඔහුගේ හොඳම මිතුරා අතර තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය නැතැයි තීරණය කිරීමට ඇයට උපකාර කරයි.