සම් පදම් කළ හොටී ඇඩ්‍රියානා චෙචික් ඇගේ අපතය විවර කරයි

ඇඩ්‍රියානා චෙචික් මාර්කස් ඩුප්‍රි මත ඇවිදිමින් ඔහු තම කුකුළා කම්පා කර ඔහු හා එක්වීමට තීරණය කරයි. ඇය ඔහුගේ අසභ්‍ය දර්ශන දකින අතර ඇය ඔහුව පුදුමයට පත් කරන තෙක් ඔහු පිටුපසින් පරිණත වීමට පටන් ගනී. ඇඩ්‍රියානා චෙචික් මාර්කස්ගේ බූරුවාට කෙලවන්න පටන්ගන්නට පෙර මාර්කස් මතට යයි. මේ ගෑණු ළමයා කීප සැරයක්ම කම්මුල් ගාගෙන හැමතැනම දඟලනවා. අවසානයේ මාර්කස් ඇගේ ලස්සන මුහුණ පුරා කම්මුතු වන තෙක් මෙය විශාල ගුද මාර්ගයෙන් පහර දීමේ දර්ශනයක් විය.